Děti vzděláváme již od roku 1968

Základní škola Stupkova Olomouc je školou s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a hudební výchovy.

Máme v Olomouci dlouholetou tradici. O výstavbě bylo rozhodnuto již v roce 1963. Stavět se začalo v roce 1966 a 1. září 1968 bylo zahájeno vyučování v 27 třídách. Od této doby prošly školou tisíce žáků, kteří se učili v běžných i výběrových třídách. V roce 1980 jsme zahájili také rozšířenou výuku matematiky, v roce 2002 informatiky a v roce 2004 po zrušení ZŠ Svornosti je nabízena i rozšířená výuka hudební výchovy.

V současné době navštěvuje naši školu 627 žáků ve 26 třídách. Děti mají k dispozici 3 počítačové učebny, 3 učebny hudební výchovy, dílny, cvičnou kuchyň, odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, tělocvičnu, venkovní hřiště. Máme také vlastní kuchyň i školní jídelnu.

Projekt Místního akčního plánování v Olomouci

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).