Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku  třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2020/2021 bude přijato 22 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny pod tímto textem). Přijímací zkouška z informatiky prověří základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Jak se přihlásit?

Přihlášku je možné získat zde na našich stránkách (pod tímto textem) nebo osobně na informační schůzce na ZŠ Stupkova dne 21. 4. 2020 v 17:30. (POZOR: VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI SE SCHŮZKA RUŠÍ, O PŘÍPADNÉM NOVÉM TERMÍNU VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT)
Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Termín odevzdání přihlášky: do 21. 4. 2020 (mailem na adresu zástupkyně ředitele školy: laluhova@zs-stupkova.cz, poštou na adresu ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc). POZOR: TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNÝ!

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 5. 5. 2020. POZOR! VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI BUDE STANOVEN NOVÝ TERMÍN (zřejmě začátkem června), KTERÝ ZDE VČAS ZVEŘEJNÍME.
Prezence: 8:00-8:30
Zkouška z matematiky: 8:30-9:15
Zkouška z informatiky: 9:30-10:15

S sebou: psací a rýsovací potřeby (kalkulačka není povolena, mobilní telefony musí být vypnuty).

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás 20. 2. 2019 napsali