Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku  třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2020/2021 bude přijato 22 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny pod tímto textem). Přijímací zkouška z informatiky prověří základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Jak se přihlásit?

Přihlášku je možné získat zde na našich stránkách (pod tímto textem) nebo osobně na informační schůzce na ZŠ Stupkova dne 21. 4. 2020 v 17:30. (POZOR: VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉ SITUACI SE SCHŮZKA RUŠÍ!)
Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Termín odevzdání přihlášky: do 21. 4. 2020 (mailem na adresu zástupkyně ředitele školy: laluhova@zs-stupkova.cz, poštou na adresu ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc). POZOR: TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNÝ!

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 8. 6. 2020, škola bude respektovat aktuálně platná hygienická doporučení.

 

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat 2 samostatné přijímací zkoušky.

 

27. 4. 2020 byly zákonným zástupcům zaslány pokyny k přijímacímu řízení na e-mailovou adresu, ze které byla poslána přihláška. Pokud jste pokyny neobdrželi, napište e-mail zástupkyni ředitele Mgr. R. Laluhové: laluhova@zs-stupkova.cz.

 

 V případě dotazů kontaktujte Mgr. Romanu Laluhovou (zástupkyni ředitele pro 2. stupeň) na e-mailové adrese: laluhova@zs-stupkova.cz

 

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás 20. 2. 2019 napsali