Třídy rozšířené výuky
Matematiky a Informatiky

Na naší škole otvíráme od 6. ročníku každoročně třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Žáci v této třídě mají vyšší hodinovou dotaci těchto předmětů proti běžným třídám ZŠ. Děti zde získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.
Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí:

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky
  • dobrý prospěch a chování

Přijímací zkoušky z matematiky vycházejí ze základního učiva 5. ročníku a jsou doplněny jednoduchými logickými úlohami. V příloze jsou uvedeny ukázkové příklady.
Přijímací zkoušky z informatiky prověří základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Přihlášku je možné získat zde na našich stránkách nebo osobně na informativní schůzce na ZŠ Stupkova dne 14. května 2019 v 18 hod. Zvací dopis k talentovým zkouškám škola nezasílá.
Přijímací zkoušky:
Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušky dne 22. května 2019.
Prezentace: 8 – 8:30 hod.
Zkouška z matematiky: 8:30 – 9:15 hod.
Zkouška z informatiky: 9:30 – 10:15 hod.

S sebou: psací a rýsovací potřeby (kalkulačka není povolena, mobilní telefony musí být vypnuty).
Po přijímacích zkouškách odcházejí žáci samostatně domů.