Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 24 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny níže). Přijímací zkouška z informatiky prověří informatické myšlení, základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 16. 4. 2024 v 16:30 v přízemí Budovy 1 (žlutá budova, po vstoupení do školy hlavním vchodem jděte hned vlevo). Na infoschůzce budou zodpovězeny dotazy týkající se přijímací zkoušky a průběhu vzdělávání žáků v matematické třídě.

Jak se přihlásit?

Přihláška je k dispozici na odkazu uvedeném níže na stránce. Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá. Všechny potřebné informace k přijímací zkoušce Vám zašleme e-mailem na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Termín odevzdání přihlášky: do 29. 4. 2024

Přihlášku lze doručit těmito způsoby: sken mailem na adresu zástupkyně ředitele školy, Mgr. Romany Laluhové: romana.laluhova@zs-stupkova.cz, do datové schránky: i8vmqg2, poštou na adresu: ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc, vhozením do dopisní schránky školy (na hlavním vchodu)

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 6. 5. 2024 v 8:00. Samostatný dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat dvě samostatné přijímací zkoušky.

S sebou si dítě přinese psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky nejsou povoleny, mobilní telefon si dítě vypne před vstupem do školy.

Vaše dítě si převezmeme u hlavního vchodu (z ulice Stupkova), rodiče do školy nevstupují. Pokud je Vaše dítě žákem naší školy a bude daný den v danou dobu přítomno ve škole ve své třídě, dítě přivede na zkoušku vyučující a po vykonání zkoušky jej odvede zpět do třídy.

Matematická zkouška se skládá z max. 15 písemných příkladů z učiva matematiky pro 5. ročník. Časový limit na vypracování je 45 minut. Poté následuje krátká přestávka a přechod do počítačové učebny, kde se bude konat  zkouška z informatiky. Dítě vypracuje na počítači část teoretickou (otázky z oblasti HW, SW a úlohy na informatické myšlení) a část praktickou s OS Windows 10. Praktické úkoly jsou z oblasti základů práce s počítačem a správy souborů. Časový limit je opět 45 minut. Pokud má dítě nárok na navýšení časového limitu pro vykonání zkoušky (tzn., že toto navýšení bylo schváleno pedagogicko-psychologickou poradnou), je nutné doložit zprávu z poradny, a to nejpozději 28. 4. 2023 (sken e-mailem, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou)

Po ukončení zkoušky z informatiky (tzn. mezi 9:45 a 10:00) budou děti odvedeny do vstupní haly školy. Rodiče budou čekat před vchodem do školy a své děti si převezmou.

 V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, na e-mailové adrese: romana.laluhova@zs-stupkova.cz nebo na telefonu: 581 111 203 (mějte prosím na paměti, že paní zástupkyně učí, takže se možná nedovoláte na poprvé - děkujeme Vám za pochopení).

Potřebné dokumenty

Výsledky přijímací zkoušky

Maximální počet bodů je 60, z toho 40 bodů za matematiku a 20 bodů za informatiku. Žák uspěšně složil přijímací zkoušku, pokud získal min. 24 bodů (tzn. 40 %). Přijato bude 24 žáků s nejvyšším počtem bodů.  Za prospěch na základní škole nebo za další aktivity se body navíc nepřiznávají.

Rodiče přijatých žáků z jiných škol prosíme, aby vyplnili "Žádost o přestup z jiné školy" (ke stažení zde: https://zsstupkova.cz/dokumenty/ ) a co nejdříve nám ji doručili (sken e-mailem na adresu romana.laluhova@zs-stupkova.cz, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou).

Rodiče přijatých žáků z naší školy prosíme, aby vyplnili "Žádost o změnu vzdělávaní podle jiného školního vzdělávacího programu" (ke stažení zde: https://zsstupkova.cz/dokumenty/ ) a co nejdříve nám ji doručili (po dítěti, sken e-mailem na adresu romana.laluhova@zs-stupkova.cz, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou).

Prosíme rodiče přijatých žáků, pokud se rozhodnou, že jejich dítě nenastoupí do matematické třídy, aby nás o tom co nejdříve informovali (e-mailem: romana.laluhova@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 203). Uvolněné místo nabídneme žákům, kteří se umístili "pod čarou".

Rodičům nepřijatých žákům oznamujeme, že i když jejich dítě nebylo přijato, tak pořád existuje šance, že ještě přijato bude. Každoročně se totiž stává, že některé přijaté děti upřednostní gymnázium. V takovém případě pak uvolněné místo nabízíme žákům, kteří se umístili "pod čarou". Rodiče kontaktujeme ihned, jakmile se místo uvolní - z tohoto důvodu není nutné podávat odvolání.

V případě dotazů se obraťte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, romana.laluhova@zs-stupkova.cz, 581 111 203 (mějte prosím na paměti, že paní zástupkyně učí, takže se možná nedovoláte napoprvé - děkujeme Vám za pochopení).

Mgr. Iva Pospíšilová, MBA, ředitelka školy

 

 

----------------------------------------------------------

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás napsali: