Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2022/2023 bude přijato 22 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny pod tímto textem). Přijímací zkouška z informatiky prověří informatické myšlení, základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče se uskuteční 12. 4. 2022 v 17:00 v přízemí Budovy 1 (žlutá budova, po vstoupení do školy hlavním vchodem jděte hned vlevo). Na infoschůzce budou zodpovězeny dotazy týkající se přijímací zkoušky a průběhu vzdělávání žáků v matematické třídě.

Jak se přihlásit?

Přihláška je k dispozici na odkazu uvedeném níže na stránce. Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá. Všechny potřebné informace k přijímací zkoušce Vám zašleme e-mailem na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Termín odevzdání přihlášky: do 27. 4. 2022

Přihlášku lze doručit těmito způsoby: sken mailem na adresu zástupkyně ředitele školy, Mgr. Romany Laluhové: laluhova@zs-stupkova.cz, do datové schránky: i8vmqg2, poštou na adresu: ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc, vhozením do dopisní schránky školy (na hlavním vchodu)

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 2. 5. 2022 v 8:00. Samostatný dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat dvě samostatné přijímací zkoušky.

 V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, na e-mailové adrese: laluhova@zs-stupkova.cz nebo na telefonu: 581 111 203.

Potřebné dokumenty

 

Rodiče přijatých žáků z jiných škol prosíme, aby vyplnili "Žádost o přestup z jiné školy" (ke stažení zde: https://zsstupkova.cz/dokumenty/ ) a co nejdříve nám ji doručili (sken e-mailem, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou). Rodiče žáků z naší školy nemusí žádost vyplňovat.

Zároveň prosíme rodiče přijatých žáků, pokud se rozhodnou, že jejich dítě nenastoupí do matematické třídy, aby nás o tom co nejdříve informovali (mailem: laluhova@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 203). Uvolněné místo nabídneme žákům, kteří se umístili "pod čarou".

Rodičům nepřijatých žákům sdělujeme, že pořád existuje šance, že jejich dítě bude přijato. Každoročně se stává, že některé přijaté děti upřednostní gymnázium. V takovém případě pak uvolněné místo nabízíme žákům, kteří se umístili "pod čarou". Rodiče kontaktujeme ihned, jakmile se místo uvolní - z tohoto důvodu není nutné podávat odvolání.

V případě dotazů se obraťte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, laluhova@zs-stupkova.cz, 581 111 203.

Mgr. Pavel Hofírek, ředitel školy

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás napsali: