Třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Na naší škole každoročně otvíráme od 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 24 žáků. Žáci mají v této třídě vyšší hodinovou dotaci matematiky a informatiky oproti běžným třídám ZŠ. Děti tak získávají poznatky nad rámec osnov běžných tříd základní školy.

Obsah a metody výuky matematiky jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a získávání dovedností řešit úlohy pomocí matematického aparátu.

Obsah výuky informatiky je mimo jiné zaměřen na dosažení ECDL Core Certifikátu. ECDL je pouze samotný proces nezávislého testování, které zjišťuje formou převážně praktických úkolů v reálném programovém prostředí, zda je žák schopen využívat základní informační a komunikační technologie na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

Podmínky pro přijetí

  • úspěšné zvládnutí testu z matematiky
  • úspěšné zvládnutí testu z informatiky

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny níže). Přijímací zkouška z informatiky prověří informatické myšlení, základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami).

Informační schůzka

2. 5. 2024 v 16:30 hod.

Jak se přihlásit?

Přihláška je k dispozici na odkazu uvedeném níže na stránce. Zvací dopis k přijímací zkoušce škola nezasílá. Všechny potřebné informace k přijímací zkoušce Vám zašleme e-mailem na adresu, kterou uvedete v přihlášce.

Termín odevzdání přihlášky: do 15. 5. 2024

Přihlášku lze doručit těmito způsoby: sken mailem na adresu zástupkyně ředitele školy, Mgr. Romany Laluhové: romana.laluhova@zs-stupkova.cz, do datové schránky: i8vmqg2, poštou na adresu: ZŠ Stupkova 16, 779 00 Olomouc, vhozením do dopisní schránky školy (na hlavním vchodu)

Přijímací zkouška

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušku dne 20. 5. 2024 v 8:00. Samostatný dopis s pozvánkou k přijímací zkoušce škola nezasílá.

Přijímací zkouška na naši školu není identická s přijímací zkouškou na víceletá gymnázia. Pokud se žák hlásí jak na naši školu, tak na gymnázium, musí vykonat dvě samostatné přijímací zkoušky.

S sebou si dítě přinese psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky nejsou povoleny, mobilní telefon si dítě vypne před vstupem do školy.

Vaše dítě si převezmeme u hlavního vchodu (z ulice Stupkova), rodiče do školy nevstupují. Pokud je Vaše dítě žákem naší školy a bude daný den v danou dobu přítomno ve škole ve své třídě, dítě přivede na zkoušku vyučující a po vykonání zkoušky jej odvede zpět do třídy.

Matematická zkouška se skládá z max. 15 písemných příkladů z učiva matematiky pro 5. ročník. Časový limit na vypracování je 45 minut. Poté následuje krátká přestávka a přechod do počítačové učebny, kde se bude konat  zkouška z informatiky. Dítě vypracuje na počítači část teoretickou (otázky z oblasti HW, SW a úlohy na informatické myšlení) a část praktickou s OS Windows 10. Praktické úkoly jsou z oblasti základů práce s počítačem a správy souborů. Časový limit je opět 45 minut. Pokud má dítě nárok na navýšení časového limitu pro vykonání zkoušky (tzn., že toto navýšení bylo schváleno pedagogicko-psychologickou poradnou), je nutné doložit zprávu z poradny, a to nejpozději 28. 4. 2023 (sken e-mailem, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou)

Po ukončení zkoušky z informatiky (tzn. mezi 9:45 a 10:00) budou děti odvedeny do vstupní haly školy. Rodiče budou čekat před vchodem do školy a své děti si převezmou.

 V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, na e-mailové adrese: romana.laluhova@zs-stupkova.cz nebo na telefonu: 581 111 203 (mějte prosím na paměti, že paní zástupkyně učí, takže se možná nedovoláte na poprvé - děkujeme Vám za pochopení).

Potřebné dokumenty

Výsledky přijímací zkoušky

Maximální počet bodů je 60, z toho 40 bodů za matematiku a 20 bodů za informatiku. Žák uspěšně složil přijímací zkoušku, pokud získal min. 24 bodů (tzn. 40 %). Přijato bude 24 žáků s nejvyšším počtem bodů.  Za prospěch na základní škole nebo za další aktivity se body navíc nepřiznávají.

Rodiče přijatých žáků z jiných škol prosíme, aby vyplnili "Žádost o přestup z jiné školy" (ke stažení zde: https://zsstupkova.cz/dokumenty/ ) a co nejdříve nám ji doručili (sken e-mailem na adresu romana.laluhova@zs-stupkova.cz, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou).

Rodiče přijatých žáků z naší školy prosíme, aby vyplnili "Žádost o změnu vzdělávaní podle jiného školního vzdělávacího programu" (ke stažení zde: https://zsstupkova.cz/dokumenty/ ) a co nejdříve nám ji doručili (po dítěti, sken e-mailem na adresu romana.laluhova@zs-stupkova.cz, vhozením do dopisní schránky na hl. vchodu školy, poštou, dat. schránkou).

Prosíme rodiče přijatých žáků, pokud se rozhodnou, že jejich dítě nenastoupí do matematické třídy, aby nás o tom co nejdříve informovali (e-mailem: romana.laluhova@zs-stupkova.cz, telefonicky: 581 111 203). Uvolněné místo nabídneme žákům, kteří se umístili "pod čarou".

Rodičům nepřijatých žákům oznamujeme, že i když jejich dítě nebylo přijato, tak pořád existuje šance, že ještě přijato bude. Každoročně se totiž stává, že některé přijaté děti upřednostní gymnázium. V takovém případě pak uvolněné místo nabízíme žákům, kteří se umístili "pod čarou". Rodiče kontaktujeme ihned, jakmile se místo uvolní - z tohoto důvodu není nutné podávat odvolání.

V případě dotazů se obraťte na zástupkyni ředitele školy, Mgr. Romanu Laluhovou, romana.laluhova@zs-stupkova.cz, 581 111 203 (mějte prosím na paměti, že paní zástupkyně učí, takže se možná nedovoláte napoprvé - děkujeme Vám za pochopení).

Mgr. Iva Pospíšilová, MBA, ředitelka školy

 

 

----------------------------------------------------------

Reference

Na Facebooku ECDL Czech Republic o nás napsali: